چطور پی ببریم که یک تست آنتی ویروس خوب است یا نه؟

av-testers

چند سالی هست که تست و رده بندی برای برنامه های آنتی ویروس ها یا آنطور که امروز به آنها می گوییم، برنامه های ضد بد افزار، وجود دارد. ولی هر ساله با انتشار گزارش هایی نظیر AV-Test یا AV-Comparatives می بینیم که سوال های مهمی مطرح می شود: چرا نتایج با هم فرق دارد؟ چطور بدانیم که کدام را باور کنیم؟ چه چیزی یک تست را بر دیگری برتری می دهد؟ نکند همه آنها بی فایده، تصادفی یا به یک اندازه خوب هستند؟
جواب هرگز آسان نیست. تست کردن برنامه های ضد بدافزار فرآیند پیچیده و دشواری است و مطالعه، نتیجه گیری و استفاده از آنها برای رفع نیازهای شخصی، می تواند به همین اندازه سخت باشد. پس بد نیست که به چگونگی تشخیص کیفیت تست ها هم توجه کنیم.

تامین کنندگان